[vnforum] BAN TIN VAN BAN PHAP LUAT HANG TUAN

Tran Dinh Hoanh vnforum@vnforum.org
Tue, 15 Oct 2002 15:38:39 -0700


This is a multi-part message in MIME format.

------=_NextPart_000_0142_01C27460.EF0415E0
Content-Type: text/plain;
	charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: 8bit

From: lawdata@vasc.com.vn
To: hoanhtr@erols.com
Sent: Tuesday, October 15, 2002 5:56 AM
Subject: BAN TIN VAN BAN PHAP LUAT HANG TUAN


Thu sau, ngay 11 thang 10 nam 2002

BAN TIN VAN BAN PHAP LUAT HANG TUAN

* Ngày 8/10/2002, Bo truong Bo Tai chinh vua ban hanh Quyet dinh so
130/2002/QD-BTC, ve viec bo sung ten va thue suat cua mot so mat hang thuoc
nhom 2523 vao Danh muc hang hoa va thue suat cua Viet Nam de thuc hien Hiep
dinh uu dai thue quan co hieu luc chung (CEPT) cua cac nuoc ASEAN cho nam
2002.
Theo do, bo sung ma so, ten va thue suat cua mat hang clinker thuoc nhom
2523 vao Danh muc hang hoa va thue suat cua Viet Nam de thuc hien Hiep dinh
uu dai thue quan co hieu luc chung (CEPT) cua cac nuoc ASEAN cho nam 2002,
cu the nhu sau:
Nhom 2523 gom clinker, clinker trang va loai khac. Trong do, clinker trang
Thue suat MFN 30%, Thue suat CEPT 20%, loai khac  Thue suat MFN 40%, Thue
suat CEPT la 20%.
Hang hoa nhap khau thuoc dien ap dung thue suat uu dai CEPT quy dinh tai
Dieu 1 cua Quyet dinh nay duoc thuc hien theo cac quy dinh tai Thong tu so
47/2002/TT-BTC ngay 28/5/2002 cua Bo Tai chinh.
Quyet dinh nay co hieu luc thi hanh va ap dung cho cac To khai hang nhap
khau da nop cho co quan Hai quan tu ngay 1/10/2002.
----------------------------------------------------
* Ngay 8/10/2002, Bo truong Bo Tai chinh vua ban hanh Quyet dinh so
129/2002/QD-BTC, ve viec bo sung muc thu phi, le phi hang hai.
Theo do,  muc phi ap dung, le phi hang hai uu dai doi voi cac tau cho khach
du lich den Viet Nam co tong dung tich (GT) tu 200GT tro xuong theo dinh
tuyen on dinh cap cang Viet Nam voi tan suat toi thieu 10 chuyen/thang/cang
nhu sau: Phi trong tai  thu 7 USD/chuyen, Phi bao dam hang hai thu 13
USD/chuyen, Le phi thu tuc 20 USD/chuyen.
ap dung muc thu phi neo dau tai vung, vinh doi voi cac tau bien van tai quoc
te neo cho khong lam hang thoi gian tu mot (01) thang tro len bang 50% muc
thu phi neo dau quy dinh tai diem a1, muc III, phan B, Bieu Phu luc so 1 ban
hanh kem theo Quyet dinh so 48/2001/QD-BTC ngay 28/5/2001 cua Bo truong Bo
Tai chinh.
Quyet dinh nay co hieu luc thi hanh ke tu ngay ky.
----------------------------------------------------
* Ngay 2/10/2002, Bo Tai chinh vua ban hanh Thong tu so 87/2002/TT-BTC, ve
viec quy dinh che do thu, nop va quan ly su dung phi tham dinh phan hang co
so luu tru du lich.
Doi tuong ap dung va muc thu:  muc thu phi tham dinh phan hang co so luu tru
du lich quy dinh nhu sau: a) Tham dinh lan dau: Loai de nghi tieu chuan xep
hang 4 sao, 5 sao: 2.500.000 dong/lan/co so… b) Tham dinh lai: Loai xep hang
4 sao, 5 sao: 2.000.000 dong/lan/co so. Loai xep hang 3 sao: 1.500.000
dong/lan/co so. Loai xep hang 1 sao, 2 sao: 400.000 dong/lan/co so.  Loai
xep hang tieu chuan toi thieu: 200.000 dong/lan/co so….
To chuc thu, nop va quan ly su dung tham dinh. Tong cuc du lich va So Du
lich hoac So Du lich - Thuong mai, So Thuong mai - Du lich thuc hien   quan
ly nha nuoc ve co so luu tru du lich qui dinh tai Dieu 14, Dieu 15 Nghi dinh
so 39/2000/ND-CP ngay 24/8/2000 cua Chinh phu to chuc thu phi tham dinh phan
hang co so luu tru du lich (duoi day goi chung la co quan thu) theo quy
dinh: Niem yet cong khai tai noi thu phi. Mo tai khoan tam giu tien thu phi
tham dinh phan hang co so luu tru du lich ( bao gom so thu bang tien mat,
sec hoac chuyen khoan) tai Kho bac Nha nuoc noi dong tru so chinh; Dang ky,
ke khai, nop phi voi co quan Thue noi dong tru so chinh…
Thong tu nay co hieu luc thi hanh sau 15 ngay ke tu ngay ky.
----------------------------------------------------
* Ngay 2/10/2002, Bo Tai chinh ban hanh Thong tu so 88/2002/TT-BTC, ve viec
quy dinh che do thu, nop va quan ly su dung phi cap ma so ma vach.
Theo do, muc thu phi cap ma so ma vach duoc quy dinh cu the nhu sau:
 Phi cap va huong dan su dung ma so, ma vach: 1.000.000dong/1 lan (mot trieu
dong/1 lan). Phi duy tri su dung ma so, ma vach: 500.000dong/1 nam (nam tram
ngan dong/1 nam).
To chuc thu, nop va quan ly su dung: Phi cap ma so, ma vach la khoan thu
thuoc ngan sach nha nuoc. Co quan quan ly nha nuoc ve ma so ma vach hoac co
quan duoc uy quyen thu phi cap ma so ma vach (Sau day goi la co quan thu
phi) co trach nhiem: a) To chuc thu, nop phi cap ma so ma vach theo dung quy
dinh tai Thong tu nay. Thong bao (hoac niem yet cong khai) muc thu phi cap
ma so ma vach tai tru so co quan thu phi. Khi thu tien phi phai cap bien lai
thu phi cho nguoi nop tien (loai bien lai do Bo Tai chinh phat hanh).  b) Mo
so ke toan theo doi so thu, nop va su dung tien phi theo dung phap luat ke
toan thong ke hien hanh. c) Dang ky, ke khai, nop phi cap ma so ma vach theo
huong dan cua co quan Thue dia phuong noi co quan thu phi dong tru so chinh…
Tien thu phi cap ma so ma vach duoc quan ly su dung nhu sau: a) Co quan thu
phi cap ma so ma vach duoc de lai 90% (chin muoi phan tram) tren tong so
tien phi thuc thu duoc truoc khi nop vao ngan sach nha nuoc b) Nop ngan sach
nha nuoc phan tien phi con lai 10% (muoi phan tram) tren tong so tien phi
thuc thu duoc.
Thong tu nay co hieu luc thi hanh sau 15 ngay ke tu ngay ky.
----------------------------------------------------
* Ngay 2/10/2002, Thong doc Ngan hang Nha nuoc Viet Nam vua ban hanh Quyet
dinh so 1071/2002/QD-NHNN, ve viec sua doi, bo sung mot so dieu, khoan cua
‘’Quy che kiem soat dac biet doi voi cac to chuc tin dung co phan Viet Nam’’
ban hanh kem theo Quyet dinh so 215/1998/QD-NHNN5 ngay 23/6/1998 cua Thong
doc Ngan hang Nha nuoc.
 Theo do, Dieu 5 duoc sua doi, bo sung nhu sau: “Dieu 5. To chuc tin dung co
phan co the bi dat vao tinh trang kiem soat dac biet khi lam vao mot hoac
mot so truong hop sau day: 1. Co nguy co mat kha nang chi tra, duoc bieu
hien: ba lan trong mot thang khong dam bao ty le ve kha nang chi tra toi
thieu bang 1 giua tai san “Co” co the thanh toan ngay so voi cac loai tai
san “No” phai thanh toan ngay.2. Co nguy co mat kha nang thanh toan, duoc
bieu hien: Lien tuc trong ba thang lien tiep khong duy tri ty le an toan von
toi thieu 8% giua von tu co so voi tai san “Co”, ke ca cac cam ket ngoai
bang, duoc dieu chinh theo muc do rui ro. Cac khoan no xau…
Dieu 9 khoan 2 diem 2.2 duoc sua doi, bo sung nhu sau: “2.2. Tam dinh chi
quyen quan tri, kiem soat, dieu hanh to chuc tin dung co phan cua thanh vien
Hoi dong quan tri, Ban kiem soat, Tong Giam doc (Giam doc), Pho Tong Giam
doc (Pho Giam doc) neu xet thay can thiet. De nghi Thong doc Ngan hang Nha
nuoc dinh chi quyen quan tri, kiem soat, dieu hanh to chuc tin dung co phan
cua thanh vien Hoi dong quan tri, Ban kiem soat, Tong Giam doc (Giam doc)”….
Quyet dinh nay co hieu luc thi hanh sau 15 ngay ke tu ngay ky.
----------------------------------------------------
* Ngay 30/9/2002, Thu tuong Chinh phu ban hanh Quyet dinh so
128/2002/QD-TTg, ve mot so chinh sach uu dai doi voi Tong cong ty xuat nhap
khau xay dung Viet Nam (Bo xay dung) san xuat cau kien, vat lieu lam nha o
cho cac ho dan vung nhap lu DBSCL  va cac ho dong bao dan toc thieu so tai
cho o cac tinh Tay Nguyen.
Theo do, cac chinh sach uu dai ma Tong cong ty xuat khap khau xay dung Viet
Nam duoc huong nhu sau. Mien tien thue dat noi xay dung nha may san xuat cau
kien, vat lieu lam nha o. Khong tinh thue gia tri gia tang dau ra cua san
pham, cau kien, vat lieu, nha o ban cho dan. Mien thue thu nhap doanh nghiep
cua co so san xuat cau kien, vat lieu lam nha o trong thoi gian thuc hien du
an. Mien thue nhap khau, thue gia tri gia tang (phu thu neu co) cua may moc
thiet bi, vat tu thiet yeu nhap khau loai trong nuoc chua san xuat duoc phuc
vu san xuat cac san pham nay. Bo Tai chinh quy dinh danh muc duoc mien…
Quyet dinh nay co hieu luc thi hanh sau 15 ngay ke tu ngay ky.
----------------------------------------------------
* Ngay 30/9/2002, Thu tuong Chinh p hu ban hanh Quyet dinh so
127/2002/QD-TTg, ve viec thuc hien thi diem khoan bien che va kinh phi hoat
dong cua Kho bac Nha nuoc.
Theo do, thuc hien thi diem khoan bien che va kinh phi hoat dong doi voi Kho
bac Nha nuoc truc thuoc Bo Tai chinh trong 3 nam, tu ngay 01 thang 01 nam
2002 den ngay 31 thang 12 nam 2004.
Viec thuc hien thi diem khoan bien che va kinh phi hoat dong cua Kho bac Nha
nuoc phai bao dam cac muc dich, yeu cau sau day: Doi moi co che hoat dong,
co che quan ly lao dong, quan ly va su dung kinh phi hoat dong cua Kho bac
Nha nuoc nham nang cao hieu qua, chat luong cong tac trong he thong Kho bac
Nha nuoc. Thuc day viec to chuc, sap xep cong viec khoa hoc, to chuc bo may
tinh gon, nang cao hieu qua, hieu luc bo may trong cong tac quan ly ngan
quy, phuc vu khach hang va cac giao dich tai chinh cua Nha nuoc…
 Nguon tai chinh cua Kho bac Nha nuoc bao gom Ngan sach Nha nuoc cap. Nguon
kinh phi tu khoan chenh lech thu, chi phat sinh trong qua trinh hoat dong
nghiep vu Kho bac Nha nuoc. Nguon kinh phi tai tro cua cac to chuc, ca nhan
trong va ngoai nuoc cho cac don vi thuoc Kho bac Nha nuoc theo quy dinh cua
phap luat.
Quyet dinh nay co hieu luc thi hanh ke tu ngay 01 thang 01 nam 2002.
----------------------------------------------------
* Ngay 27/9/2002, Bo Tai chinh ban hanh Thong tu so 86/2002/TT-BTC, ve viec
huong dan chi ho tro hoat dong xuc tien thuong mai day manh xuat khau.
Theo do, noi dung hoat dong xuc tien thuong mai trong diem duoc ho tro bao
gom: Thong tin thuong mai, tuyen truyen xuat khau va lap trung tam du lieu
ho tro doanh nghiep. Tu van xuat khau. Dao tao nang cao nang luc va ky nang
kinh doanh xuat khau cho doanh nghiep. Hoi cho trien lam hang xuat khau.
Khao sat, tim kiem thi truong xuat khau. Quang ba thuong hieu quoc gia va
san pham xuat khau dac trung quoc gia... Muc ho tro:  Ho tro 50% chi phi cho
cac hoat dong neu tai diem 1.1 den diem 1.5 thuoc muc 1 phan II. Ho tro 70%
chi phi cho cac hoat dong con lai . Cac truong hop dac biet do Thu tuong
Chinh phu hoac Chu tich Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc Trung
uong (doi voi dia phuong) quyet dinh.
Nguon von ho tro: Hang nam, Nha nuoc danh mot khoan ngan sach bang 0,25%
tinh tren tri gia tong kim ngach xuat khau ca nuoc nam truoc (tru dau tho)
chuyen vao Quy ho tro xuat khau de hinh thanh nguon ho tro cho cac chuong
trinh xuc tien thuong mai trong diem quoc gia. Truong hop khong chi het thi
giam tru vao so trich cua nam sau.
Doi voi dia phuong: Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong
can cu vao kha nang cua dia phuong va nhu cau chi khuyen khich xuat khau de
quyet dinh muc trich vao Quy xuc tien thuong mai hoac  Quy ho tro xuat khau
cua dia phuong cho phu hop.
Thong tu nay co hieu luc thi hanh tu ngay ky.
----------------------------------------------------
v.v...
HIEN NAY CHUNG TOI DA CO FILE DIEN TU CAC VAN BAN TREN, KHACH HANG DA NOP
PHI SU DUNG DICH VU TRA CUU VAN BAN MOI CO NHU CAU XEM TOAN VAN NOI DUNG CAC
VAN BAN TRONG BAN TIN VA NHIEU VAN BAN KHAC, XIN LIEN HE VOI HOP THU
lawdata@vasc.com.vn DE NHAN VAN BAN.
CAM ON CAC BAN DA DANH THOI GIAN DOC BAN TIN CUA CHUNG TOI!

------=_NextPart_000_0142_01C27460.EF0415E0
Content-Type: text/html;
	charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

=EF=BB=BF<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; charset=3Dutf-8">
<META content=3D"MSHTML 6.00.2715.400" name=3DGENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=3D#ffffff>
<DIV><B>From:</B> <A title=3Dlawdata@vasc.com.vn=20
href=3D"mailto:lawdata@vasc.com.vn">lawdata@vasc.com.vn</A> </DIV>
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial">
<DIV><B>To:</B> <A title=3Dhoanhtr@erols.com=20
href=3D"mailto:hoanhtr@erols.com">hoanhtr@erols.com</A> </DIV>
<DIV><B>Sent:</B> Tuesday, October 15, 2002 5:56 AM</DIV>
<DIV><B>Subject:</B> BAN TIN VAN BAN PHAP LUAT HANG TUAN</DIV></DIV>
<DIV><BR></DIV>
<DIV>Thu sau, ngay 11 thang 10 nam 2002</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>BAN TIN VAN BAN PHAP LUAT HANG TUAN</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>* Ng=C3=A0y 8/10/2002, Bo truong Bo Tai chinh vua ban hanh Quyet =
dinh so=20
130/2002/QD-BTC, ve viec bo sung ten va thue suat cua mot so mat hang =
thuoc nhom=20
2523 vao Danh muc hang hoa va thue suat cua Viet Nam de thuc hien Hiep =
dinh uu=20
dai thue quan co hieu luc chung (CEPT) cua cac nuoc ASEAN cho nam =
2002.<BR>Theo=20
do, bo sung ma so, ten va thue suat cua mat hang clinker thuoc nhom 2523 =
vao=20
Danh muc hang hoa va thue suat cua Viet Nam de thuc hien Hiep dinh&nbsp; =
uu dai=20
thue quan co hieu luc chung (CEPT) cua cac nuoc ASEAN cho nam 2002, cu =
the nhu=20
sau:<BR>Nhom 2523 gom clinker, clinker trang va loai khac. Trong do, =
clinker=20
trang Thue suat MFN 30%, Thue suat CEPT 20%, loai khac&nbsp; Thue suat =
MFN 40%,=20
Thue suat CEPT la 20%.<BR>Hang hoa nhap khau thuoc dien ap dung thue =
suat uu dai=20
CEPT quy dinh tai Dieu 1 cua Quyet dinh nay duoc thuc hien theo cac quy =
dinh tai=20
Thong tu so 47/2002/TT-BTC ngay 28/5/2002 cua Bo Tai chinh.<BR>Quyet =
dinh nay co=20
hieu luc thi hanh va ap dung cho cac To khai hang nhap khau da nop cho =
co quan=20
Hai quan tu ngay=20
1/10/2002.<BR>----------------------------------------------------<BR>* =
Ngay=20
8/10/2002, Bo truong Bo Tai chinh vua ban hanh Quyet dinh so =
129/2002/QD-BTC, ve=20
viec bo sung muc thu phi, le phi hang hai.<BR>Theo do,&nbsp; muc phi ap =
dung, le=20
phi hang hai uu dai doi voi cac tau cho khach du lich den Viet Nam co =
tong dung=20
tich (GT) tu 200GT tro xuong theo dinh tuyen on dinh cap cang Viet Nam =
voi tan=20
suat toi thieu 10 chuyen/thang/cang nhu sau: Phi trong tai&nbsp; thu 7=20
USD/chuyen, Phi bao dam hang hai thu 13 USD/chuyen, Le phi thu tuc 20=20
USD/chuyen.<BR>ap dung muc thu phi neo dau tai vung, vinh doi voi cac =
tau bien=20
van tai quoc te neo cho khong lam hang thoi gian tu mot (01) thang tro =
len bang=20
50% muc thu phi neo dau quy dinh tai diem a1, muc III, phan B, Bieu Phu =
luc so 1=20
ban hanh kem theo Quyet dinh so 48/2001/QD-BTC ngay 28/5/2001 cua Bo =
truong Bo=20
Tai chinh.<BR>Quyet dinh nay co hieu luc thi hanh ke tu ngay=20
ky.<BR>----------------------------------------------------<BR>* Ngay =
2/10/2002,=20
Bo Tai chinh vua ban hanh Thong tu so 87/2002/TT-BTC, ve viec quy dinh =
che do=20
thu, nop va quan ly su dung phi tham dinh phan hang co so luu tru du=20
lich.<BR>Doi tuong ap dung va muc thu:&nbsp; muc thu phi tham dinh phan =
hang co=20
so luu tru du lich quy dinh nhu sau: a) Tham dinh lan dau: Loai de nghi =
tieu=20
chuan xep hang 4 sao, 5 sao: 2.500.000 dong/lan/co so=E2=80=A6 b) Tham =
dinh lai: Loai=20
xep hang 4 sao, 5 sao: 2.000.000 dong/lan/co so. Loai xep hang 3 sao: =
1.500.000=20
dong/lan/co so. Loai xep hang 1 sao, 2 sao: 400.000 dong/lan/co =
so.&nbsp; Loai=20
xep hang tieu chuan toi thieu: 200.000 dong/lan/co so=E2=80=A6. <BR>To =
chuc thu, nop va=20
quan ly su dung tham dinh. Tong cuc du lich va So Du lich hoac So Du =
lich -=20
Thuong mai, So Thuong mai - Du lich thuc hien&nbsp;&nbsp; quan ly nha =
nuoc ve co=20
so luu tru du lich qui dinh tai Dieu 14, Dieu 15 Nghi dinh so =
39/2000/ND-CP ngay=20
24/8/2000 cua Chinh phu to chuc thu phi tham dinh phan hang co so luu =
tru du=20
lich (duoi day goi chung la co quan thu) theo quy dinh: Niem yet cong =
khai tai=20
noi thu phi. Mo tai khoan tam giu tien thu phi tham dinh phan hang co so =
luu tru=20
du lich ( bao gom so thu bang tien mat, sec hoac chuyen khoan) tai Kho =
bac Nha=20
nuoc noi dong tru so chinh; Dang ky, ke khai, nop phi voi co quan Thue =
noi dong=20
tru so chinh=E2=80=A6<BR>Thong tu nay co hieu luc thi hanh sau 15 ngay =
ke tu ngay=20
ky.<BR>----------------------------------------------------<BR>* Ngay =
2/10/2002,=20
Bo Tai chinh ban hanh Thong tu so 88/2002/TT-BTC, ve viec quy dinh che =
do thu,=20
nop va quan ly su dung phi cap ma so ma vach.<BR>Theo do, muc thu phi =
cap ma so=20
ma vach duoc quy dinh cu the nhu sau:<BR>&nbsp;Phi cap va huong dan su =
dung ma=20
so, ma vach: 1.000.000dong/1 lan (mot trieu dong/1 lan). Phi duy tri su =
dung ma=20
so, ma vach: 500.000dong/1 nam (nam tram ngan dong/1 nam). <BR>To chuc =
thu, nop=20
va quan ly su dung: Phi cap ma so, ma vach la khoan thu thuoc ngan sach =
nha=20
nuoc. Co quan quan ly nha nuoc ve ma so ma vach hoac co quan duoc uy =
quyen thu=20
phi cap ma so ma vach (Sau day goi la co quan thu phi) co trach nhiem: =
a) To=20
chuc thu, nop phi cap ma so ma vach theo dung quy dinh tai Thong tu nay. =
Thong=20
bao (hoac niem yet cong khai) muc thu phi cap ma so ma vach tai tru so =
co quan=20
thu phi. Khi thu tien phi phai cap bien lai thu phi cho nguoi nop tien =
(loai=20
bien lai do Bo Tai chinh phat hanh). &nbsp;b) Mo so ke toan theo doi so =
thu, nop=20
va su dung tien phi theo dung phap luat ke toan thong ke hien hanh. c) =
Dang ky,=20
ke khai, nop phi cap ma so ma vach theo huong dan cua co quan Thue dia =
phuong=20
noi co quan thu phi dong tru so chinh=E2=80=A6 Tien thu phi cap ma so ma =
vach duoc quan=20
ly su dung nhu sau: a) Co quan thu phi cap ma so ma vach duoc de lai 90% =
(chin=20
muoi phan tram) tren tong so tien phi thuc thu duoc truoc khi nop vao =
ngan sach=20
nha nuoc b) Nop ngan sach nha nuoc phan tien phi con lai 10% (muoi phan =
tram)=20
tren tong so tien phi thuc thu duoc. <BR>Thong tu nay co hieu luc thi =
hanh sau=20
15 ngay ke tu ngay=20
ky.<BR>----------------------------------------------------<BR>* Ngay =
2/10/2002,=20
Thong doc Ngan hang Nha nuoc Viet Nam vua ban hanh Quyet dinh so=20
1071/2002/QD-NHNN, ve viec sua doi, bo sung mot so dieu, khoan cua =
=E2=80=98=E2=80=99Quy che=20
kiem soat dac biet doi voi cac to chuc tin dung co phan Viet =
Nam=E2=80=99=E2=80=99 ban hanh kem=20
theo Quyet dinh so 215/1998/QD-NHNN5 ngay 23/6/1998 cua Thong doc Ngan =
hang Nha=20
nuoc.<BR>&nbsp;Theo do, Dieu 5 duoc sua doi, bo sung nhu sau: =
=E2=80=9CDieu 5. To chuc=20
tin dung co phan co the bi dat vao tinh trang kiem soat dac biet khi lam =
vao mot=20
hoac mot so truong hop sau day: 1. Co nguy co mat kha nang chi tra, duoc =
bieu=20
hien: ba lan trong mot thang khong dam bao ty le ve kha nang chi tra toi =
thieu=20
bang 1 giua tai san =E2=80=9CCo=E2=80=9D co the thanh toan ngay so voi =
cac loai tai san =E2=80=9CNo=E2=80=9D=20
phai thanh toan ngay.2. Co nguy co mat kha nang thanh toan, duoc bieu =
hien: Lien=20
tuc trong ba thang lien tiep khong duy tri ty le an toan von toi thieu =
8% giua=20
von tu co so voi tai san =E2=80=9CCo=E2=80=9D, ke ca cac cam ket ngoai =
bang, duoc dieu chinh=20
theo muc do rui ro. Cac khoan no xau=E2=80=A6<BR>Dieu 9 khoan 2 diem 2.2 =
duoc sua doi,=20
bo sung nhu sau: =E2=80=9C2.2. Tam dinh chi quyen quan tri, kiem soat, =
dieu hanh to chuc=20
tin dung co phan cua thanh vien Hoi dong quan tri, Ban kiem soat, Tong =
Giam doc=20
(Giam doc), Pho Tong Giam doc (Pho Giam doc) neu xet thay can thiet. De =
nghi=20
Thong doc Ngan hang Nha nuoc dinh chi quyen quan tri, kiem soat, dieu =
hanh to=20
chuc tin dung co phan cua thanh vien Hoi dong quan tri, Ban kiem soat, =
Tong Giam=20
doc (Giam doc)=E2=80=9D=E2=80=A6.<BR>Quyet dinh nay co hieu luc thi hanh =
sau 15 ngay ke tu ngay=20
ky.<BR>----------------------------------------------------<BR>* Ngay =
30/9/2002,=20
Thu tuong Chinh phu ban hanh Quyet dinh so 128/2002/QD-TTg, ve mot so =
chinh sach=20
uu dai doi voi Tong cong ty xuat nhap khau xay dung Viet Nam (Bo xay =
dung) san=20
xuat cau kien, vat lieu lam nha o cho cac ho dan vung nhap lu =
DBSCL&nbsp; va cac=20
ho dong bao dan toc thieu so tai cho o cac tinh Tay Nguyen.<BR>Theo do, =
cac=20
chinh sach uu dai ma Tong cong ty xuat khap khau xay dung Viet Nam duoc =
huong=20
nhu sau. Mien tien thue dat noi xay dung nha may san xuat cau kien, vat =
lieu lam=20
nha o. Khong tinh thue gia tri gia tang dau ra cua san pham, cau kien, =
vat lieu,=20
nha o ban cho dan. Mien thue thu nhap doanh nghiep cua co so san xuat =
cau kien,=20
vat lieu lam nha o trong thoi gian thuc hien du an. Mien thue nhap khau, =
thue=20
gia tri gia tang (phu thu neu co) cua may moc thiet bi, vat tu thiet yeu =
nhap=20
khau loai trong nuoc chua san xuat duoc phuc vu san xuat cac san pham =
nay. Bo=20
Tai chinh quy dinh danh muc duoc mien=E2=80=A6<BR>Quyet dinh nay co hieu =
luc thi hanh=20
sau 15 ngay ke tu ngay=20
ky.<BR>----------------------------------------------------<BR>* Ngay =
30/9/2002,=20
Thu tuong Chinh p hu ban hanh Quyet dinh so 127/2002/QD-TTg, ve viec =
thuc hien=20
thi diem khoan bien che va kinh phi hoat dong cua Kho bac Nha =
nuoc.<BR>Theo do,=20
thuc hien thi diem khoan bien che va kinh phi hoat dong doi voi Kho bac =
Nha nuoc=20
truc thuoc Bo Tai chinh trong 3 nam, tu ngay 01 thang 01 nam 2002 den =
ngay 31=20
thang 12 nam 2004.<BR>Viec thuc hien thi diem khoan bien che va kinh phi =
hoat=20
dong cua Kho bac Nha nuoc phai bao dam cac muc dich, yeu cau sau day: =
Doi moi co=20
che hoat dong, co che quan ly lao dong, quan ly va su dung kinh phi hoat =
dong=20
cua Kho bac Nha nuoc nham nang cao hieu qua, chat luong cong tac trong =
he thong=20
Kho bac Nha nuoc. Thuc day viec to chuc, sap xep cong viec khoa hoc, to =
chuc bo=20
may tinh gon, nang cao hieu qua, hieu luc bo may trong cong tac quan ly =
ngan=20
quy, phuc vu khach hang va cac giao dich tai chinh cua Nha =
nuoc=E2=80=A6<BR>&nbsp;Nguon=20
tai chinh cua Kho bac Nha nuoc bao gom Ngan sach Nha nuoc cap. Nguon =
kinh phi tu=20
khoan chenh lech thu, chi phat sinh trong qua trinh hoat dong nghiep vu =
Kho bac=20
Nha nuoc. Nguon kinh phi tai tro cua cac to chuc, ca nhan trong va ngoai =
nuoc=20
cho cac don vi thuoc Kho bac Nha nuoc theo quy dinh cua phap =
luat.<BR>Quyet dinh=20
nay co hieu luc thi hanh ke tu ngay 01 thang 01 nam=20
2002.<BR>----------------------------------------------------<BR>* Ngay=20
27/9/2002, Bo Tai chinh ban hanh Thong tu so 86/2002/TT-BTC, ve viec =
huong dan=20
chi ho tro hoat dong xuc tien thuong mai day manh xuat khau.<BR>Theo do, =
noi=20
dung hoat dong xuc tien thuong mai trong diem duoc ho tro bao gom: Thong =
tin=20
thuong mai, tuyen truyen xuat khau va lap trung tam du lieu ho tro doanh =
nghiep.=20
Tu van xuat khau. Dao tao nang cao nang luc va ky nang kinh doanh xuat =
khau cho=20
doanh nghiep. Hoi cho trien lam hang xuat khau. Khao sat, tim kiem thi =
truong=20
xuat khau. Quang ba thuong hieu quoc gia va san pham xuat khau dac trung =
quoc=20
gia... Muc ho tro:&nbsp; Ho tro 50% chi phi cho cac hoat dong neu tai =
diem 1.1=20
den diem 1.5 thuoc muc 1 phan II. Ho tro 70% chi phi cho cac hoat dong =
con lai .=20
Cac truong hop dac biet do Thu tuong Chinh phu hoac Chu tich Uy ban nhan =
dan=20
tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong (doi voi dia phuong) quyet dinh. =
<BR>Nguon=20
von ho tro: Hang nam, Nha nuoc danh mot khoan ngan sach bang 0,25% tinh =
tren tri=20
gia tong kim ngach xuat khau ca nuoc nam truoc (tru dau tho) chuyen vao =
Quy ho=20
tro xuat khau de hinh thanh nguon ho tro cho cac chuong trinh xuc tien =
thuong=20
mai trong diem quoc gia. Truong hop khong chi het thi giam tru vao so =
trich cua=20
nam sau.<BR>Doi voi dia phuong: Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc =
thuoc Trung=20
uong can cu vao kha nang cua dia phuong va nhu cau chi khuyen khich xuat =
khau de=20
quyet dinh muc trich vao Quy xuc tien thuong mai hoac&nbsp; Quy ho tro =
xuat khau=20
cua dia phuong cho phu hop.<BR>Thong tu nay co hieu luc thi hanh tu ngay =

ky.<BR>----------------------------------------------------<BR>v.v...<BR>=
HIEN=20
NAY CHUNG TOI DA CO FILE DIEN TU CAC VAN BAN TREN, KHACH HANG DA NOP PHI =
SU DUNG=20
DICH VU TRA CUU VAN BAN MOI CO NHU CAU XEM TOAN VAN NOI DUNG CAC VAN BAN =
TRONG=20
BAN TIN VA NHIEU VAN BAN KHAC, XIN LIEN HE VOI HOP THU <A=20
href=3D"mailto:lawdata@vasc.com.vn">lawdata@vasc.com.vn</A> DE NHAN VAN =
BAN.=20
<BR>CAM ON CAC BAN DA DANH THOI GIAN DOC BAN TIN CUA CHUNG=20
TOI!</DIV></BODY></HTML>

------=_NextPart_000_0142_01C27460.EF0415E0--