BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


MỤC ÐÍCH CUỘC ÐỜI VÀ ÐƯỜNG LỐI SỐNG
Hòa thượng K. Sri Dhammananda

[02]

PEACE, HAPPINESS AND SALVATION

Today, the message of peace of this Great Universal Teacher is more important than ever before particularly at a time when human beings are intoxicated with power, greed, jealousy, pride and craving for world domination.

This teacher was born to this world to dispel the darkness of ignorance, and to save the world from its ills. It is common knowledge that throughout the world many people continue to live without practising any form of noble life. However, if the would only make an effort to study and understand what this great Teacher had taught, they could clarify their doubts, and be convinced of his teaching that could best contribute to find the aim of life.

Whether one believes in him or not, his teaching had a profound effect on all people. His message was spread without any violence. It is a significant fact that not a single drop of blood had ever been shed in its name. This is indeed a most remarkable record in world history which could be written in letters of gold. This teaching illuminates the way by which humanity could cross from a world of unsatisfactoriness to a world of light, love, peace, and happiness.

The twenty five century old teaching of this great teacher is strong enough to face any challenge without flinching or having the need to reinterpret its original doctrines; because the doctrine he preached is for all time and is the absolute truth.

The teaching considers virtue as one of the prerequisites for the attainment of liberation from worldly suffering. The other prerequisite is wisdom. Virtue is like a vehicle that brings one up to the gate of liberation, but the actual key that opens the gate is wisdom.

AN LẠC, HẠNH PHÚC VÀ CỨU RỖI

Ngày nay, thông điệp hòa bình của Vị Thầy Vĩ Ðại của Hoàn Vũ này lại thiết yếu hơn từ truớc tới nay nhất là tại thời điểm khi con người bị đầu độc bởi bạo lực, tham lam, ghanh ghét, kiêu hãnh và tham đắm vì muốn thống trị thế giới.

Vị Thầy này sinh ra trên thế giới này để xóa tan cái tăm tối của ngu si, để cứu thế giới khỏi các điều bất hạnh. Theo kiến thức thông thường, khắp trên thế giới, đa số con người sống không thực hành hình thức nào của một đời sống cao thượng cả. Tuy nhiên, nếu con người cố gắng nghiên cứu và hiểu thấu điều mà Vị Ðại Ðạo Sư giảng dạy, nghi ngờ sẽ sáng tỏ, và họ sẽ nhận thức được giáo lý của Ngài góp phần hữu hiệu để tìm thấy mục đích của đời sống.

Dù người ta có tin Ngài hay không tin Ngài, giáo lý của Ngài vẫn tác dụng sâu xa đến tất cả mọi người. Thông điệp của Ngài được truyền bá mà không gây một bạo động nào. Một sự kiện rất nghĩa lý là không một giọt máu nào đã bị đổ ra dưới danh nghĩa của Ngài. Ðương nhiên đó là một kỷ lục phi thường trong lịch sử thế giới phải được viết nên bằng chữ vàng. Giáo lý này soi sáng con đường nhân loại có thể vượt qua thế giới bất toại nguyện tới một thế giới trí tuệ, yêu thương, hòa bình và hạnh phúc.

Giáo lý từ 25 thế kỷ qua của Ðức Ðại Ðạo Sư vẫn đủ mạnh để đương đầu với bất cứ sự thử thách nào không nao núng và không cần phải thuyết minh lại giáo lý căn bản; vì giáo lý mà Ngài thuyết giảng giá trị đời đời và là chân lý tuyệt đối.

Giáo lý coi đức hạnh là điều kiện tiên quyết để đạt được giải thoát khỏi thế giới khổ đau. Ðiều kiện tiên quyết khác là trí tuệ. Ðức hạnh như cái xe mang ta đến cửa giải thoát, nhưng cái chìa khóa thực sự để mở cửa là trí tuệ.

HEAVENLY BLISS

The followers of this way of life do not regard themselves as the chosen people to gain heavenly bliss. They believe that a person creates his or her own hell and heaven depending on that person's conduct and way of life. Sufferings in hell or heavenly bliss also can be experienced in this earthly life itself instead of in the life hereafter, as is commonly believed.


This noble teacher never preached by frightening people with hell fire or with alluring everlasting heavenly life, but only by revealing the true nature of life and the universe. According to his teaching, anyone can enjoy heavenly bliss so long as one leads a righteous way of life. Heaven is not reserved for any particular group in a religious community. It is open to all - anyone who leads a noble life.

 

Tolerance, patience and understanding are considered virtues in his teaching. In addition, loving kindness, compassion and sympathy towards others are not confined to human beings but also extended to all living beings - since destruction of life, be it human or animal, is cruel and unjust, and is against the teaching of this great teacher.

For harmony's sake this teacher also advises his followers to respect other people's view and to accept the truth wherever it may be. He advocated tolerance towards traditions and cultural practices of others if they are harmless.

THIÊN ÐƯỜNG HẠNH PHÚC

Những tín đồ của lối sống này không tự coi mình là những người được chọn lựa để đạt thiên đường hạnh phúc. Họ tin là con người tự tạo cho mình địa ngục hay thiên đường tùy theo tư cách cư xử và đường lối sống của chính mình. Ðau đớn trong địa ngục hay hạnh phúc trên thiên đường cũng có thể chứng nghiệm ngay tại đời sống trần thế chứ không phải chờ đợi tới kiếp sau, đó là niềm tin thông thường.

Vị thầy cao quý này không bao giờ thuyết giảng gieo sợ hãi cho con người như hỏa ngục hay quyến rũ con người với hạnh phúc thiên đường trường cữu mà chỉ bầy tỏ bản chất thực sự của đời sống và vũ trụ. Theo giáo lý của Ngài, bất cứ ai cũng có thể vui hưởng thiên đường hạnh phúc nếu người đó sống theo con đường chính đáng của cuộc đời. Thiên đường không chỉ dành riêng cho một nhóm nào trong cộng đồng tôn giáo. Thiên đường mở cho tất cả mọi người - cho bất cứ ai có một đời sống cao thượng.

Khoan dung, kiên nhẫn và hiểu biết là những đức hạnh trong giáo lý của Ngài. Thêm vào, thương yêu, hảo tâm, từ bi, và cảm tình với mọi người không chỉ hạn hẹp với con người nhưng cũng trải rộng đến mọi chúng sinh - vì phá hoại đời sống của con người hay một con vật cũng vẫn là độc ác và bất công, chống lại với giáo lý của Ðức Ðại Ðạo Sư này.

Ðể sống hài hòa, vị thầy này cũng khuyên đệ tử của Ngài kính trọng quan điểm của người khác và chấp nhận nếu là sự thực bất kỳ ở đâu. Ngài tán thành khoan dung đối với những thực hành truyền thống và văn hóa của người khác nếu những việc này vô hại.

WAY OF LIFE

This way of life is clear, reasonable and gives complete answers to all important questions and problems about life. It provides a solid foundation for helping humanity towards building a positive and better way of life.

This method does not divide humanity into two groups, the "saved" and the "lost". As a civilised and understanding system, it teaches us how to tame the wild and refine the tamed.


Followers of this way of life do not indulge in petitional prayer. They believe in the importance of self-exertion and in the efficacy of meditation for self-conquest, self-control, self-purification and enlightenment. Meditation serves as a tonic for the body as well as the mind.

LỐI SỐNG

Lối sống này rõ ràng, hợp lý, và đáp ứng hoàn toàn được tất cả những câu hỏi quan trọng và những vấn đề của đời sống. Ðường lối này cung cấp một nền móng vững chắc giúp nhân loại xây dựng lối sống tích cực và tốt đẹp hơn.

Phương pháp này không chia rẽ nhân loại thành hai nhóm, nhóm "được cứu" và nhóm "bị mất". Là một hệ thống văn minh và hiểu biết, phương pháp này dạy chúng ta làm thế nào thuần hóa kẻ dữ và thanh tịnh hóa kẻ bị giam cầm.

Theo đường lối sống này các tín đồ không miệt mài trong cầu nguyện van xin. Họ tin tưởng vào sự quan trọng của nỗ lực cá nhân và sự hữu hiệu của thiền định đễ tự chiến thắng, tự kiểm soát, tự thanh tịnh hóa, và giác ngộ. Thiền định được sử dụng như thuốc bổ cho cơ thể và cho trí óc.

ONE CAN MOULD ONE'S LIFE

This method contends that mind is the all powerful force - the creator and destroyer of humankind as well as the architect of humanity's fate. Therefore, one should be capable of moulding anything if only one knows how to develop and make proper use of the mind.

In fact, this way of life has been an admirable beacon of light radiating on the hill for guiding humanity to fulfill the aim of life. Through this method people can dispel the darkness of ignorance. By following the guidance given in this way of life, people learn how to use their life to the fullest to be meaningful. It is true that the world today is riddled with racial, political, religious, communal and ideological differences. To solve these complex problems, people must exercise the spirit of benevolence and tolerance towards each other. This noble method inculcates ethical-moral co-operation for the universal good. Humanity must realise that spiritual development is more important than material development for human happiness. Truth service, charity and love must be practised if this world is to be turned into a better place for us to live.

CON NGƯỜI CÓ THỂ RÈN ÐÚC ÐỜI SỐNG CỦA MÌNH

Phương pháp này cho rằng tâm trí là một sức mạnh mãnh liệt - là kẻ sáng tạo và là kẻ hủy diệt nhân loại giống như kiến trúc sư số phận cho loài người. Cho nên ta có khả năng rèn đúc bất cứ điều gì nếu ta biết làm sao phát triển và ứng dụng thích đáng tâm trí.

Thực ra, lối sống này đã là ngọn đèn báo hiệu tuyệt vời chiếu sáng trên ngọn đồi để hướng dẫn nhân loại làm tròn nhiệm vụ cho mục đích cuộc đời. Qua phương pháp này con người có thể xóa tan cái tối tăm của ngu si. Theo đúng lời chỉ dẫn về lối sống, con người biết làm thế nào sử dụng đời sống của mình đầy đủ ý nghĩa nhất. Thật ra thế giới ngày nay bị thâm thủng với những dị biệt về chủng tộc, chính trị, tôn giáo, công xã và lý tưởng. Ðể giải quyết các vấn đề phức tạp đó, con người phải thực thi tinh thần nhân đạo và khoan dung đối với nhau. Phương pháp cao thượng đó khắc sâu trong tâm trí luân-lý đạo đức hợp tác vì lợi ích hoàn vũ. Nhân loại phải hiểu việc phát triển tinh thần quan trọng hơn phát triển vật chất vì hạnh phúc cho con người. Chân Lý, phục vụ, nhân đạo và tình thương phải được thực hiện để thế giới này trí thành một nơi tốt đẹp hơn cho chúng ta sống.

ACTUALITY

This liberal teacher through his enlightenment declared that:

- The greatest virtue is that gained in the cultivation of universal love;

- The supreme happiness is happiness derived from mental calmness;

- The absolute truth is acquired through the understanding of the causes of human suffering;

- The highest religion is one that teaches supreme wisdom, morality and mental purification; and

- The greatest philosophy that introduces analytical knowledge and a practical way of life without depending on theories and mere beliefs.

This way of life does not obstruct anyone from reading and learning the teachings of other religions. It has no place for fanaticism. A fanatic cannot be guided by reason or even by the scientific principle of observation and analysis. Therefore, the followers of this method are endowed with an open mind and are not subservient to anyone for spiritual development.

If you care to learn a little more about the moral code of ethics and mental training which this teaching has to offer, you might have to review any previous misunderstandings you would have had about this way of life. One should not pre-judge any particular way of life by just looking at certain aspects of devotional, traditional and emotional practices. Instead, one should always try to make an in-depth study and understand the fundamental teachings of the teachers.

THỰC TẠI

Do giác ngộ, vị thầy phóng khoáng này tuyên bố:

- Ðức hạnh vĩ đại nhất đạt được từ sự trau dồi tình thương đại đồng;

- Hạnh Phúc tối thượng là hạnh phúc phát xuất từ tâm hồn thanh thản;

- Chân lý tuyệt đối đạt được qua sự thấu triệt nguyên nhân khổ đau của con người.

- Tôn giáo cao nhất là tôn giáo chỉ dạy trí tuệ tối thượng, luân lý và sự thanh tịnh tâm trí; và

- Triết lý vĩ đại nhất là triết lý trình bầy kiến thức được phân tách và lối sống thực tiễn không tùy thuộc vào lý thuyết và niềm tin không thôi.


Lối sống này không ngăn cấm ai đọc và học các giáo lý của các tôn giáo khác. Không có cuồng tín trong lối sống này. Kẻ cuồng tín không thể hướng dẫn bằng lý luận và cả đến bằng nguyên tắc khoa học để quan sát và phân tách. Cho nên các tín đồ của phương pháp này được phú cho một tâm hồn cởi mở và không lệ thuộc vào ai để phát triển tinh thần.

Nếu bạn lưu ý học hỏi một chút nữa về quy tắc luân lý đạo đức và về huấn luyện tâm trí do giáo lý này trình bầy, bạn phải xem lại những điều bạn hiểu lầm trước đây về lối sống. Ta không nên vội phê phán bất cứ lối sống đặc biệt nào bằng cách chỉ nhìn vào một vài khía cạnh trong việc thực hành có tính cách sùng bái, truyền thống và xúc động. Thay vào, bao giờ ta cũng phải nghiên cứu sâu xa và thấu triệt giáo lý căn bản của các thầy.

CREDIT TO HUMAN INTELLIGENCE


Instead of placing human destiny under the arbitrary control of an unknown external agency and becoming subservient to such a supreme power, this way of life has raised the status of humanity. It accorded human beings the intelligence that is their just due. It taught people how to cultivate their submerged human potential.

This teacher tells us how to render selfless service to others. Those who follow this way of life abstain from evil not out of fear or retribution from some unseen being but out of self-realisation that evil would only bring about suffering to living beings. Their motive of doing good to help others is done not to please any supreme being in expectation of an ultimate reward, but out of feelings of compassion towards them in order to release them from their sufferings.

In this way of life we can find a method to perfect goodness and wisdom. We can achieve the highest wisdom through realisation and not 'revelation'. We can attain redemption without the assistance of a vicarious redeemer. We can gain salvation within this life-time by the judicious exercise of our own faculties without waiting for the life hereafter.

 

This way of life teaches that human beings are not for religion but that religion is for humanity. Without becoming slaves to any particular religion, human beings must make use of religion for their betterment and liberation. In other words, people can practise this method as noble human beings without having to undergo sufferings in the name of any form of belief. This way of life does not prohibit the experiencing of sensual pleasures in a reasonable and respectable way if it is conducted within the bounds of accepted noble principles.

TRÍ THÔNG MINH CỦA CON NGƯỜI ÐÁNG CA NGỢI

Thay vì đặt định mệnh của con người dưới quyền kiểm soát độc đoán của một cơ cấu bên ngoài nào đó và phải lệ thuộc vào sức mạnh tối thượng ấy thì đường lối sống này đem lại địa vị cho nhân loại. Lối sống đó cho con người cái thông minh, đúng với quyền được hưởng của họ. Lối sống đó dạy con người làm sao trau dồi tiềm lúc ẩn kín trong con người.

Vị thầy này dạy chúng ta làm sao phục vụ người khác không vị kỷ. Những ai theo lối sống đó tiết giảm tội lỗi không sợ hãi loại chúng sinh vô hình nào đó trả thù chỉ mang đau khổ lại cho chúng sinh. Ðộng cơ thúc đẩy làm điều thiện để giúp đỡ kẻ khác không phải là làm vừa lòng một đấng siêu nhiên nào đó với mong ước cuối cùng được tưởng thuởng nhưng là do lòng từ bi phát xuất để giải thoát các đau khổ.

Theo lối sống này chúng ta có thể tìm thấy một phương pháp từ tâm và trí tuệ toàn hảo. Chúng ta có thể đạt được trí tuệ tột đỉnh bằng hiểu biết và không phải bằng 'khám phá'. Chúng ta có thể đạt được sự chuộc tội mà không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của một đấng được uỷ quyền để chịu tội thế cho. Chúng ta có thể đạt được sự cứu rỗi ngay trong đời sống hiện tiền bằng sự rèn luyện sáng suốt của chính khả năng của chúng ta mà không cần phải đợi đến kiếp sau.

Lối sống này dạy con người không phải là vì tôn giáo nhưng tôn giáo là vì con người (nhân loại). Không trí thành nô lệ cho một tôn giáo đặc biệt nào cả, con người phải sử dụng tôn giáo để được tốt đẹp hơn và để giải thoát. Nói một cách khác, con người thực hành phương pháp này như một chúng sinh cao quý không cần phải chịu đau đớn dưới danh nghĩa một hình thái của niềm tin nào cả. Lối sống này không cấm có những thú vui nhục dục trong chiều hướng phải chẳng và khả kính nếu đường lối này được thực thi trong phạm vi những nguyên tắc cao quý được chấp nhận.

IS IT POSSIBLE?

- Without belief in immortality can people gain confidence in life and be moral?

- Without help from any supreme authority and law-giver can people become righteous?

- Without rites and rituals can people lead a noble way of life?

- Without emotional faith and beliefs can people lead a noble life?

- Without depending on supernatural being can people gain their final salvation?

- Without suffering through certain religious penances can people attain liberation?

- Without creating fear in the mind can people follow certain noble principles?

- Without using force to threaten others, can we introduce a proper way of life?

- Without resorting to superstitious beliefs and dogmas is it possible to convince the masses to lead a pure life?

- Can people appreciate a meaningful life without following mysticism, occultism, supernatural powers and priestcraft?

 

Yes, said the founder of this noble way of life. These ends could be attained by altruistic service, by purity, discipline and wisdom.

The realisation of the law of cause and effect as explained by this teacher clarifies and helps to solve the problems of human sufferings, the 'mystery' of fate and predestination, and above all the inequality of humanity. Through understanding of this universal law, one can gain consolation, hope, self-reliance and moral courage.


This righteous of way of life is one of the greatest and richest human civilising forces that the world has ever known. It has a notable history of achievement in art, literature, philosophy, ethics and in the social and educational institutions which, in the course of centuries, has brought into being among the nations whose allegiance it had won. From the very outset, it appealed most strongly to the intellectuals. It was this way of life that first called architecture into the service of noble life. The history of this message was written in the name of brotherhood and goodwill. The concept of life and the world changed from the day that this doctrine was preached.

This noble way of life was not planned in heaven but nurtured in the purified human mind. It was born in a long experimental process. This is a method to study, to practise, and to experience the results in the end. Its contribution to a real noble way of life is most ancient and yet most modern. Its teaching of causation, its relativism, doctrine of sense-data, pragmatism, its emphasis on morals, its disbelief in any permanent soul, its unconcern about a creator God, eternal heaven and eternal hell, its denial of rituals and its appeal to one's own experience, all tend to establish its superior claim to modernity.

CÓ THỂ ÐƯỢC KHÔNG?

- Không tin vào bất tử, con người có thể đạt được lòng tin cậy vào đời sống và luân thường đạo lý không?

- Không cần sự giúp đỡ của một chức quyền hay nhà ban hành luật tối cao nào đó, con người có trở nên ngay thẳng công bằng không?

- Không nghi thức và nghi lễ con người có thể có một đời sống cao thượng không?

- Không niềm tin và tín ngưỡng xúc cảm, con người có thể có một đời sống cao thượng không?

- Không ỷ lại vào một đấng siêu nhiên con người có thể đạt được sự giải thoát cuối cùng không?

-Không chịu đau đớn qua những sự hành xác tôn giáo con người có thể giải thoát được không?

- Không tạo lo sợ trong đầu óc, con người có thể theo những nguyên tắc cao quý không?

- Không dùng sức mạnh để dọa nạt người khác, chúng ta có thể trình bày lối sống chính đáng không?

- Không sử dụng đến tín ngưỡng dị đoan và các giáo điều, có thể thuyết phục được quần chúng sống một đời sống thanh tịnh không?

- Con người có thể hiểu rõ giá trị một đời sống có nghĩa lý không cần phải theo thuyết thần thoại, huyền bí, thần thông siêu nhiên và các thủ đoạn của các thầy tu không?

 

Ðược, vị sáng lập ra lối sống cao quý này trả lời. Những mục đích đó có thể đạt được bằng cách phục vụ vị tha, thanh tịnh, kỷ luật và trí tuệ.

 

Sự nhận thức rõ về luật nhân quả như đã được giải thích bởi vị thầy này làm sáng tỏ và giúp giải quyết những khó khăn, khổ đau của con người, cái 'huyền bí' của số phận và định mệnh, và trên tất cả cái không đồng đều của nhân loại. Qua sự hiểu biết của định luật vũ trụ, ta có thể đạt được an ủi, hy vọng, tự tin vào sức mình và tinh thần can đảm.

Lối sống chính đáng là đường lối của sức mạnh tân tiến vĩ đại và giàu có nhất của con người mà thế giới chưa từng biết đến. Ðường lối này có một lịch sử đáng kể đạt được về nghệ thuật, văn chương, triết lý, đạo đức và trong các cơ quan xã hội và giáo dục. Trong các địa hạt này, qua tiến trình các thế kỷ, các dân tộc thực thi lối sống này đã đạt được thắng lợi. Ngay từ lúc bắt đầu lối sống kêu gọi cực kỳ mạnh mẽ các nhà trí thức. Lịch sử của thông điệp này được viết nhân danh tình huynh đệ và thiện chí. Quan niệm về đời sống và thế giới thay đổi từ ngày học thuyết này được giảng dạy.

Lối sống cao thượng này không phải hoạch định trong thiên đường nhưng được nuôi dưỡng trong tâm trí con người. Nó được sinh ra trong một tiến trình thực nghiệm lâu dài. Ðó là một phương pháp để nghiên cứu, thực hành, và chứng nghiệm kết quả lúc kết thực. Nó đóng góp cho một đường lối cao thượng của đời sống cổ nhất và cũng tân tiến nhất. Giáo lý của lối sống này về các thuyết nguyên nhân, tương đối, ý thực - dữ kiện, thực dụng, tầm quan trọng về luân lý, sự không tin tưởng vào một linh hồn cố định, sự không quan tâm đến một Thượng Ðế sáng tạo, thiên đường bất diệt và địa ngục trường cửu, sự bác bỏ các nghi thức và lời kêu gọi đến kinh nghiệm bản thân của chính ta, tất cả đều nhằm đến yêu sách ưu việt cho hiện đại.

NOBLE LIFE IN
A MODERN SOCIETY

It has every quality required of a rational way of life to fit into the present and future world. It will be beneficial for anyone to study and to appreciate it in the modern world. It is acknowledged to be more scientific than science itself and more progressive than all the known progressive elements in spiritual development. It is one of the most effective means for the maintenance of world peace, harmony and understanding.

ÐỜI SỐNG CAO THƯỢNG TRONG XÃ HỘI HIỆN ÐẠI.

Phải có mọi đức tính đòi hỏi của lối sống hữu lý thích hợp cho thế giới hiện tại và tương lai. Sẽ lợi lạc cho bất cứ ai nghiên cứu và nhận thức được giá trị lối sống này trong thế giới hiện đại. Phải thừa nhận lối sống này còn khoa học hơn chính khoa học và cấp tiến hơn những yếu tố cấp tiến được biết đến trong việc phát triển tinh thần. Nó là một phương tiện hữu hiệu nhất trong những phương tiện để duy trì hòa bình thế giới, hài hòa và hiểu biết.

NO DISCRIMINATION

It was this way of life which was the first to revolt against the degrading caste system. It taught humanity to accord equal opportunities for all to distinguish themselves in every walk of life. This way of life was also the first in giving freedom to women to study and to practise to achieve spiritual development.

The Great Teacher declared that the gates to success and prosperity are open to all, in every stage of life whether high or low, saintly or criminal, who would care to seek and aspire for perfection. He did not make his followers slaves either to himself or to his teachings but instead granted them complete freedom of thought and investigation to gain self-confidence for themselves.

This system classifies living beings into mind and matter which are in a state of constant change, not remaining the same for two consecutive moments. Mind and matter arise and perish and the continuous cycle goes on. Therefore nothing will remain permanently either in this world of elsewhere in the universe. Because everything which exists in the universe is nothing but a combination of elements and energies, it is quite natural that these things will one day disintegrate and disappear. This teaching also tells us that every existing component thing is subject to change and conflict because of worldly conditions.

The main principles recommended in this way of life are not commandments. By observing precepts such as abstaining from Killing, Stealing, Sexual Misconduct, Telling Lies, and Taking drinks and drugs which cause infatuation and heedlessness, the followers of this noble way of life can purify themselves through good thoughts, good speech, and good action, and thereby living in harmony with others or by allowing others also to live peacefully.

KHÔNG KỲ THỊ

Lối sống này là lối sống trước tiên chống lại hệ thống giai cấp hèn hạ. Nó dạy nhân loại chấp nhận cơ hội đồng đều cho tất cả mọi người, ai ai cũng phải được chú ý đến trong tất cả các nghề nghiệp của đời sống. Lối sống này, cũng đầu tiên, cho tự do cho phụ nữ học hỏi và thực hành để mở mang tinh thần.

Ðức Ðại Ðạo Sư tuyên bố cửa thành công và thịnh vượng mở cho tất cả mọi người, trong mọi giai đoạn của cuộc đời dù thấp dù cao, thánh thiện hay tội phạm, cho tất cả ai muốn tìm và khao khát được toàn hảo. Ngài không làm các đệ tử Ngài thành nô lệ cho Ngài và cho Giáo lý của Ngài nhưng cho các đệ tử hoàn toàn tự do tư tưởng và nghiên cứu để đạt tự tin cho chính mình.

Hệ thống đó sắp xếp chúng sinh thành tinh thần và vật chất luôn luôn trong trạng thái thay đổi, không giữ nguyên trong hai lúc liên tiếp. Tinh thần và vật chất trỗi lên rồi tàn đi và cái chu kỳ không ngưng nghỉ cứ tiếp tục. Cho nên không cái gì sẽ thường còn bất kỳ là ở trong thế giới này hay ở đâu trong vũ trụ. Vì lẽ mọi thứ hiện hữu trong vũ trụ không là gì cả mà là một hổn hợp của những yếu tố và năng lượng thì lẽ dĩ nhiên những thứ này, một ngày nào đó, sẽ tan rã và biến đi. Giáo lý này cũng dạy chúng ta, mọi thứ hợp thành hiện hữu phải thay đổi và mâu thuẫn vì điều kiện trần thế.

 

Nguyên tắc chính giới thiệu về lối sống này không phải là những điều răn. Bằng cách giữ các giới luật như không Giết hại, Trộm cướp, Tà dâm, Nói dối, Rượu và Ma túy, nguyên nhân đưa đến cuồng dại và thiếu quan tâm, các người theo lối sống cao thượng này có thể tự mình thanh tịnh hóa qua những tư tưởng lương thiện, ngôn ngữ lành mạnh, hành động đức hạnh, và bằng cách sống hài hòa với người khác hay bằng cách để người khác sống an lạc.

OUR AIM

Our aim in publishing this booklet is to enlighten people on how to seek inner peace and happiness and to practise their own noble way of life with firm conviction. We encourage people to practise their own way of life properly if truth, peace, happiness, wisdom and salvation can be found in it. What we want is for everyone to lead a respectable life without abusing one's innate human dignity.

In fact, this way of life may be the answer to many of your spiritual and human problems. It may give fresh impetus and direction to your way of thinking on devotional and philosophical matters. It may also help you to understand your own way of life. You may find here the spiritual guidance the modern world badly needs.

 

This teaching brought into the world a new spirit, a new hope, a new path, the truth and necessity of which is evident everywhere and felt today as it was in days of old. The way of life referred to here is Buddhism and its founder is none other than Gautama the Buddha - the Enlightened One.


Whatever may be your purpose in life, we invite you to take a closer look at this way of life and the ideals expounded by its founder. We are ready to help you in your search for truth. Therefore, be unbiased, avoid religious prejudices in your noble endeavour to find the ultimate truth and the aim of life. The aim of life is nothing but finding the end of physical and mental suffering.

MỤC ÐÍCH CỦA CHÚNG TÔI

Mục đích của chúng tôi phát hành cuốn sách nhỏ này là để soi sáng mọi người làm sao tìm được an lạc nội tâm, hạnh phúc, và thực hành đời sống cao quý của mình với niềm nhận thức vững chắc. Chúng tôi khuyến khích mọi người hãy thực hành đúng lối sống của mình nếu chân lý, an lạc, hạnh phúc, trí tuệ và cứu rỗi có thể tìm thấy trong lối sống đó. Ðiều chúng tôi muốn là mỗi người sống một cuộc đời đáng kính không tổn thương đến phẩm cách bẩm sinh của con người.

Tóm lại, lối sống này có thể là câu trả lời cho nhiều vấn đề tinh thần và nhân tính của quý bạn. Nó có thể đưa đến một sự thúc đẩy và chiều hướng mới mẻ về lối suy nghĩ trên vấn đề thành tâm và triết lý. Nó cũng có thể giúp quý bạn hiểu lối sống của chính quý bạn. Qúy bạn cũng có thể tìm thấy nơi đây cách hướng dẫn tinh thần trong thế giới hiện đại hết sức là cần thiết.

Rõ ràng là Giáo lý này mang lại cho thế giới, một tinh thần mới, một niềm hy vọng mới, một con đường mới, chân lý và sự cần thiết đương nhiên tại khắp nơi trong hiện tại cũng như trong quá khứ. Lối sống đề cập nơi đây là Phật Giáo và vị khai sáng không ai khác hơn là Ðức Phật Cồ-Ðàm - Ðấng Giác Ngộ.

Cho dù mục đích đời sống của bạn như thế nào, chúng tôi xin mời bạn hãy nhìn kỹ lối sống này và những lý tưởng này dẫn giải bởi người sáng tạo ra nó. Chúng tôi sẵn sàng giúp quý bạn tìm chân lý. Vì thế, xin đừng thiên vị, tránh thành kiến trong tôn giáo, hãy đem nỗ lực cao quý của mình để tìm chân lý tối hậu và mục đích của cuộc đời. Mục đích của cuộc đời chính là tìm ra việc chấm dứt sự đau khổ về thể xác và tinh thần.

Trở về Trang đầu

Chân thành cám ơn Tỳ kheo Thích Tâm Quang, Chùa Tam Bảo, California đã gửi tặng bản vi tính
(Bình Anson, 04-2002)


[Trở về trang Thư Mục]
updated: 06-04-2002