Trang gốc

Ðọc với phông chữ Unicode VU Times

 

Tự điển Pali-Việt
Hòa thượng Bửu Chơn

 

 

  - Ū -


ŪKĀ f. con chí, con rận.

ŪNA a. thiếu, nhỏ, còn cần đến, kém. --ka a. thiếu kém.

ŪNATTA nt., ūnattā f. thiếu kém.

ŪMI f. làn sóng, sóng điện.

ŪRAṬṬHI nt. xương bắp vế.

ŪRU m. bắt vế. --pabba nt. khớp xương đầu gối.

ŪSA m. chất mặn, chất muối. --ra a. có chất mặn.

ŪHACCA abs. của ūhanati đã kéo ra, đã dời đi, dẹp đi.

ŪHADATI (u + had + a) cắt, bốc, bỏ xuống, lóng cặn, thải ra. aor. ūhadi.

ŪHANA nt. suy nghĩ, cân nhắc, chất đống, tích trữ.

ŪHANATI (u + han + a) kéo ra, dời đi. aor. ūhani.

ŪHĀ f. sự quan sát, lưu tâm suy xét.

-ooOoo-

A Ā I Ī U Ū E O K Kh G Gh
C Ch J Jh Ñ T Th D Dh N
P Ph B Bh M Y R L V S H Pali-English

Mục lục | Ðầu trang


Pali-English Dictionary | Trở về trang Thư Mục
last updated: 17-04-2003

 

Chân thành cám ơn Tỳ kheo Tăng Định, đạo hữu NTH và TNM đã hỗ trợ công tác vi tính (Bình Anson, 04-2003)