BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Tu viện Bodhinyana

216 Kingsbury Drive
Serpentine. WA 6125. Australia
Tel: (61-8) 9525 2420 - Fax: (61-8) 9525 3420


Chánh điện

Chánh điện

Cổng vào

Tịnh thất

Tịnh thất

Tịnh thất

Khách xá

Trai đường

Chư Tăng

Ajahn Brahmavamso

Ajahn Brahmavamso

Ajahn Nyanadhammo

Ajahn Nyanadhammo

Ajahn Cettamalo

Đi bát

Đi bát

Đi bát

Đi bát

Đi bát

Đi bát

Lễ Xuất gia Tỳ kheo

Lễ Xuất gia Tỳ kheo

Lễ Xuất gia Tỳ kheo

Lễ Xuất gia Tỳ kheo

Sau giờ độ thực

Phong cảnh

Phong cảnh

Phong cảnh

Phong cảnh

Phong cảnh


Ngày Nhập Hạ
01-08-2004

Photos: Binh Anson (08-2004)


Photos: Binh Anson (06-2005)

Photos: Binh Anson (07-2006)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 06-12-2005