BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Hang (Hải Sơn)

Hòn Chông, Hà Tiên, Việt Nam


Source: Bình Anson, 11-2003, 04-2004


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 04-09-2004