BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Trúc Lâm

Chùa Lân - Quảng Ninh


Source: Thiền tông Việt Nam, http://www.thientongvietnam.huongsen.com 


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 15-01-2004