BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Angorajapuri
(Chùa Âng, Ao Bà Om)

 Quốc lộ 53, Khóm 4, Phường 8, Thị xã Trà Vinh


Kinh Pàli viết trên lá buông

Source: Bình Anson, 11-2003

Source: Internet


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 20-12-2005