BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Bình Long

Phường Đức Long, Thành phố Phan Thiết
Tỉnh Bình Thuận


Source: Bình Anson, 12-2002


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 25-01-2003