BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Bửu Thắng

126/331 Ðường Cao Vân,
P. 18, Q. Tân Bình, TP. HCM


Tỳ khưu Hộ Chơn

Source: Bình Anson, 12-2001, & Tỳ khưu Minh Tịnh, 02-2002


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 13-03-2003