BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Diệu Quang

100 Trần Văn Quang
Phường 10, Quận Tân Bình, TP HCM


Source: Bình Anson, 12-2002

Sư cô Diệu Hiền

Source: Tỳ khưu Minh Tịnh, 03-2003

Source: Binh Anson, 11-2003 

Source: Binh Anson, 11-2004 


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 08-12-2004