BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Đông Phương

QL 1, số 317, Khu 5,
Thị trấn Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam


Tỳ khưu Chí Thành

Source: Bình Anson (11-2004)

Source: Bình Anson (02-2006)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 11-04-2006