BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Giác Quang

47 Lương Văn Can, Phường 15, Quận 8, TP HCM


Source: Bình Anson, 12-2001


Tỳ khưu Thiện Ðạt

Source: Tỳ khưu Minh Tịnh, 03-2003


Tượng Hòa thượng Giác Quang

Source: Bình Anson, 11-2003


Source: Bình Anson, 11-2004


Source: Bình Anson, 02-2006


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 12-04-2006