BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Huyền Không I

Xã Hương Hồ, Huyện Hương Trà, Thành phố Huế


Tk Giới Ðức, Tuệ Tâm, Viên Minh, Pháp Tông
(từ trái sang phải)

 

Tỳ khưu Pháp Tông

Source: Bình Anson, 12-2002, & Tỳ khưu Tuệ Tâm, 03-2003

Source: VN Express (06-06-2002), http://vnexpress.net

Source: Tỳ khưu Tường Phác, 12-2004


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 15-12-2004