BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Huyền Không II (Sơn Thượng)

Núi Hòn Vượn, Xã Hương Hồ, Huyện Hương Trà, Thành phố Huế


Tỳ khưu Giới Đức

Source: Tỳ khưu Tuệ Tâm, 03-2003


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 13-03-2003