BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Pothysomrong

KV 4, Phường Châu Văn Liêm,
Quận Ô Môn, Cần Thơ, Việt Nam


Source: Tu nữ Viên Dung (10-2005)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 14-04-2006