BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Nam Quang

93 Cửa Đại, Thị xã Hội An, Quảng Nam


Source: Bình Anson, 12-2002

Tỳ khưu Pháp Cao

Source: Vương Đình Trí, 07-2004

Source: Tỳ khưu Huệ Đức (11-2004)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 27-11-2004