BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Nam Tông

2/193 Khu Phố 2, Thị trấn An Lạc
Huyện Bình Chánh, TP HCM


Source: Bình Anson, 12-2002, & Tỳ khưu Minh Tịnh, 02-2003

 Photos: Huyền Thanh (10-2006)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 11-10-2006