BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Phước Hải

38 Nguyễn Bỉnh Khiêm,
Phường 2, Thị xã Vũng Tàu


Tỳ khưu Minh Hạnh

Source: Tỳ khưu Minh Tịnh, 02-2003

Tk Minh Hạnh Tk Minh Thắng

Source: Bình Anson, 11-2004


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 12-12-2004