BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Phước Hải

Ấp Rẩy, Thị trấn Tân Hiệp, Tiền Giang


Source: Bình Anson, 12-2002

Source: Bình Anson, 11-2003


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 15-12-2003