BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Siêu Lý
(Phú Định)

241-B/44/37 Nguyễn Văn Luông,
Phường 11, Quận 6, TP HCM


Hòa thượng Tịnh Sự

Tỳ khưu Tịnh Thân

 

Source: Bình Anson, 12-2002

Tỳ khưu Pháp Nhiên

Source: Bình Anson (2003, 2004, 2005)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 29-11-2005