BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Siêu Lý
(Vĩnh Long)

162/8 Đường 14-9,
Phường 4, Thị xã Vĩnh Long


Source: Tỳ khưu Minh Tịnh, 02-2003

Source: Bình Anson, 12-2001


Tk Giác Sơn (trái) & Tk Giác Giới (phải)

Tỳ khưu Giác Giới

Source: Bình Anson (2003, 2004)

Source: Bình Anson (11-2004)

Photo: Hoa Lan (07-2005)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 31-07-2005