BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Tam Bảo

KP Phú Bình, Thị trấn An Lộc
Huyện Bình Long, Tỉnh Bình Phước


Tỳ khưu Thiện Trí

Source: Tỳ khưu Minh Tịnh, 04-2003

Source: Bình Anson, 11-2004


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 20-12-2004