BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Thích Ca Phật Đài - Chùa Thiền Lâm

4/7 Trần Phú, Thành phố Vũng Tàu


Source: Võ Văn Tường, "Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng Việt Nam", Hà Nội, 1994

Source: Phạm Kim Khánh

Source: Bình Anson, 12-2002

Hòa thượng Kim Minh

Di ảnh Hòa thượng Narada

Bia công đức Hòa thượng Narada

Source: Tỳ khưu Minh Tịnh, 02-2003

Source: Bình Anson, 11-2004


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 15-12-2004