BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Xá Lợi Phật Đài

246/5 Vĩnh Thuận,
Phường Long Bình, Quận 9, TP HCM


Tỳ khưu Thiện Nhơn

Source: Tỳ khưu Minh Tịnh, 02-2003

Hòa thượng Pháp Tri

Source: Bình Anson, 12-2001


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 28-02-2003