BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Y Sơn

Ấp Tân Cang, Xã Phước Tân, Huyện Long Thành
Tỉnh Đồng Nai


Source: Bình Anson, 11-2003

Source: Bình Anson, 02-2006


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 11-04-2006