BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Thiền Viện Bát Nhã

3401 Rue Belanger
Montreal. Quebec  H1X - 1A5
CANADA
Tel: (514) 721-7149; 727-2541Tỳ khưu Khánh Hỷ

Tỳ khưu Minh Hạnh

Source: Tỳ khưu Minh Hạnh (05-2004 & 03-2005)

Thiền viện tại Laval

Source: Tỳ khưu Khánh Hỷ (04-2004) & Sư cô Liên Hương (07-2004)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 21-07-2005