BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Bửu Môn

2701 Procter St
Port Arthur. TX 77640. USA


Tỳ-khưu Huyền Việt

Source: http://www.buumon.org

Source: V.T. Nga (07-2005)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 27-04-2006