BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Đạo Quang

3522 N. Garland Avenue
Garland, Texas 75040. USA
Tel. (972) 414 7345


Source: Nguyễn Văn Thạch (06-2004)


Tỳ khưu Tịnh Đức

Source: Sư cô Liễu Pháp (10-2005)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 11-10-2005