BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Như Lai Thiền Viện

1215 Lucretia Ave.
San Jose. CA 95122. USA
Tel: (408) 294-4536Photo: Giác Pháp (10-2005)

Source: Tỳ khưu Khánh Hỷ (04-2004)

Photos: Dhammakami (06-2004)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 31-10-2005