BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Pháp Luân

13913 S. Post Oak Road
Houston, TX 77045, USA
Tel: (713) 433 4364


Hòa thượng Hộ Giác

Tỳ khưu Giác Đẳng

Tỳ khưu Huyền Việt

Source: http://www.phapluan.com & http://www.dieuphap.com


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 14-07-2006