BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Pháp Vân

850 W. Phillips Blvd.,
Pomona, California 91766, USA
Tel. (909) 622 0814


Tỳ khưu Khánh Hỷ, Hòa thượng Chơn Trí,
Hòa thượng Hộ Giác
(từ trái sang phải)

Hòa thượng Chơn Trí

Source: Hòa thượng Chơn Trí (02-2004)


Đại Lễ Phật Đản
PL 2548 (TL 2004)

Source: Kristie N. (06-2004)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 02-05-2005