BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Phật Pháp

1770 62nd Avenue N.
St. Petersburg, FL 33702-7250. USA
Phone: (727) 520-9209


Tỳ khưu Trí Tịnh

Source: Tỳ khưu Trí Tịnh (05 & 06-2004)

Source: Tỳ khưu Trí Tịnh (11-2004)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 08-12-2004