BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Thích-Ca Thiền Viện

15950 Winters Lane
Riverside. CA 92504, USA


Source: Trong Nguyen (01-2004)

Hòa thượng Kim Triệu Khippapanno

Source: Venerable Tinh Tue (01-2004)

Source: Vo Hong Lien (02-2004)

  Bác Phạm Kim Khánh & đạo hữu Dhammakami

Photos: Dhammakami (06-2004)

Source: Bhhikkhu Tinh Can (08-2005)

Tk Giới Hiền (trái) & Tk Thiện Hiền (phải)

Hòa thượng Hộ Tông

Hòa thượng Giác Quang


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 20-06-2006