BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Trung tâm Phật giáo Dhammaloka

Đại Lễ Tam Hợp Vesakha PL. 2549 (2005)


Source: Binh Anson (05-2005)


[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 19-07-2005