BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Trung tâm Phật giáo Dhammaloka

Đại Lễ Tam Hợp Vesakha PL. 2550 (2006)


Source: Binh Anson (05-2006)


[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 15-05-2006