BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Lễ Dâng Y Kathina tại Tây Úc

27-10-2002


Chư Tăng đi bát, Tu viện Bodhinyana

Đoàn cư sĩ Sri Lanka dâng y Kathina

Đoàn cư sĩ Thái Lan

May y Kathina


[Trở về trang Thư Mục]
updated: 29-10-2002