BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Lễ Dâng Y Kathina tại Tu viện Bodhinyana
Serpentine, Western Australia
19-10-2003


Y Kathina do Quốc vương Thái Lan cúng dường

Cây Kathina cúng dường vào quỹ điều hành tu viện


[Trở về trang Thư Mục]
updated: 20-10-2003