BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Lễ Dâng Y Kathina tại Tu viện Bodhinyana
Serpentine, Western Australia
23-10-2005[Trở về trang Thư Mục]
updated: 23-10-2005