BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Aluvihara

Sri Lanka

Nơi Kết tập Tam tạng Thánh điển lần thứ IV
(năm 50 trước Tây Lịch)


Source: Binh Anson (02-2006)


[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 22-04-2006